Autoriteit Persoonsgegevens | Privacy Policy

Privacybeleid Novum Sensus

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 14 mei 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Novum Sensus. U dient zich ervan bewust te zijn dat Novum Sensus niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Novum Sensus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Toestemming en gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Novum Sensus. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Door de informatie en de diensten op www.novumsensus.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Novum Sensus. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

www.novumsensus.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Monitoren van gedrag

www.novumsensus.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen in privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid en het recht tot het inzien, veranderen, overdracht of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging en opslag persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid van Novum Sensus en specifiek www.novumsensus.nl, of als u meer informatie wilt ontvangen, kunt u ons onder andere benaderen via e-mail of telefonisch.

Novum Sensus   
06 14062970
Info@novumsensus.nl

 

Privacy policy Novum Sensus

Version 0.1

This page was last modified on May 14, 2018.

We are aware that you have confidence in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we will let you know what information we collect when you use our website, why we collect this data and how we improve your user experience. This way you understand exactly how we work. This privacy policy applies to the services of Novum Sensus. You should be aware that Novum Sensus is not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website you accept the privacy policy. Novum Sensus respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Our use of collected data

Permission and use of our services

When you sign up for one of our services, we ask you to provide personal information. This data is used to perform the service. The data is stored on Novum Sensus secure servers. We will not combine this information with other personal information we have. By using the information and services on www.novumsensus.nl, you agree to our privacy policy and the conditions that we have included.

Communication

When you send e-mail or other messages to us, we may retain those messages. Sometimes we ask you for your personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on Novum Sensus secure servers. We will not combine this information with other personal information we have.

Cookies

www.novumsensus.nl places cookies with visitors. We do this to gather information about the pages users visit on our website, to keep track of how often visitors come back and to see which pages are doing well on the website. We also keep track of what information the browser shares.

Monitoring behavior

www.novumsensus.nl uses different techniques to keep track of who visits the website, how this visitor behaves on the website and which pages are visited. This is a common way of working for websites because it provides information that contributes to the quality of the user experience. The information that we register via cookies consists of, among other things, IP addresses, the type of browser and the pages visited. We also monitor where visitors visit the website for the first time and from which page they leave. We keep this information anonymously and are not linked to other personal information.

Purposes

We do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this Privacy Policy unless we have obtained your consent in advance.

Third parties

The information will not be shared with third parties. In some cases the information can be shared internally. Our employees are obliged to respect the confidentiality of your data.

Changes in privacy statement

We may change this privacy statement from time to time. Changes will be published on our website. We never use your data without permission for other purposes. It is therefore advisable to consult this privacy statement regularly, so that you are aware of these changes.

Rights for personal data

We offer all visitors the opportunity and the right to view, change, transfer or delete all personal information that is provided to us at the moment. You also have the right to submit a complaint via the website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Authority Personal Data

Of course we would be happy to help you if you have complaints about the processing of your personal data. Should you nevertheless not come out with us, then you also have the right under the privacy legislation to file a complaint with the privacy guard, the Dutch Data Protection Authority. You can contact the Dutch Data Protection Authority via the website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Security and storage of personal data

We take appropriate security measures to limit abuse of and unauthorized access to your personal data. In this way we ensure that only the necessary persons have access to the data, that access to the data is protected and that our security measures are checked regularly. We do not store the data longer than necessary. This means that we keep the data as long as necessary to deliver the service you have requested. With the exception of this, the data that we have to keep longer because the law obliges us to do so.

Adjust / unsubscribe communication

If you want to adjust your data or want to get yourself out of our files, you can contact us. See the contact details below.

Turn off cookies

Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services on our and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser. You can choose to disable cookies. You do this by using the capabilities of your browser. You can find more information about these options on the website of the provider of your browser.

Questions and feedback

We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have questions about this privacy policy of Novum Sensus and specifically www.novumsensus.nl, or if you want to receive more information, you can contact us by e-mail or by telephone.

Novum Sensus   
06 14062970
Info@novumsensus.nl