Ik wil graag de Engelse versie van de algemene voorwaarden lezen | I would like to read the English version of the terms of condition

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten of offertes met betrekking tot de coaching en training programma's en tot het uitvoeren van opdrachten van opdrachtgever, uitgevoerd door Novum Sensus.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze Algemene Voorwaarden.

Novum Sensus: 
gevestigd 
aan de Voorschoterweg 68
te (2235SH) Valkenburg.
opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die
als
opdrachtgever aan Novum Sensus
opdracht verstrekt of wil verstrekken tot het verrichten 
van 
diensten op het gebied van 
coaching, 
training
en interventie in de vorm 
van een programma
aangeboden
 door
 Novum Sensus;
 als deze diensten
 worden aangeboden aan een
werknemer, 
waarbij
 de
 kosten worden gedragen 
door 
de
 werkgever, wordt voor
 de toepasselijkheid van 
 deze
 algemene voorwaarden
 ook 
de werkgever als “opdrachtgever”
aangeduid.
Deelnemer:
 de 
natuurlijke 
persoon
 die daadwerkelijk 
deelneemt aan 
een programma
van
 Novum Sensus.
overeenkomst: de 
overeenkomst
 die tot stand komt
 op
 de wijze als beschreven in
artikel 
5, en 
waarop deze algemene voorwaarden van 
toepassing zijn.
programma:
 programma op 
het gebied van coaching, training en interventies dat wordt aangeboden 
door Novum Sensus en waarop 
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
1.3 Deze 
algemene voorwaarden 
zijn
 van toepassing 
voor overeenkomsten of
 offerten met
 betrekking
tot de
 programma’s en
 eventuele
 daarop 
volgende opdrachten 
voor
 opdrachtgever. 
Afwijkende bepalingen gelden uitsluitend
 wanneer deze tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer
 schriftelijk 
zijn 
overeengekomen.

 De
toepasselijkheid 
van 
algemene
 voorwaarden
van de opdrachtgever
 wordt uitdrukkelijk
 uitgesloten.
1.4 Indien 
en 
voor zover enig
 onderdeel
 c.q.
 enige bepaling 
van
 deze 
algemene
 voorwaarden 
in strijd zou 
blijken
 met
 enige
 dwingen de 
bepaling van (inter)nationale
 regelgeving,
 doet
 dit
 niet af aan 
de 
geldigheid van
 de overige 
bepalingen 
van de
 algemene
voorwaarden.

Artikel 2: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: De aanbieder/verkoper, die deze voorwaarden hanteert.
b. Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer.
c. Novum Sensus-Training: Een training van Novum Sensus.
d. Coaching: Een coachsessie georganiseerd door Novum Sensus.
e. Novum Sensus-Opdracht: Een door opdrachtnemer uit te voeren opdracht, welke in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 3: Inschrijvingen
3.1 Een inschrijving voor een Novum Sensus-Opdracht geschiedt door het inzenden van een door opdrachtnemer verstrekt inschrijfformulier dan wel telefonisch door opdrachtgever aan Novum Sensus die deze opdracht vervolgens schriftelijk bevestigt. Een inschrijving wordt aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

Artikel 4: Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer dit uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever bij de inschrijving verstrekte gegevens, welke door opdrachtnemer als juist worden aangemerkt.

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst
5.1 Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht. Deze aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van het aanbod, dan wel doordat opdrachtnemer een begin van uitvoering heeft gegeven aan de overeenkomst.
5.2 Indien de opdracht aan
 Novum Sensus wordt verstrekt door
 de werkgever van de
 deelnemer, 
komt
 een overeenkomst 
tot
 stand
 door 
een schriftelijke aanmelding die 
is getekend door
 zowel de 
deelnemer 
als 
de werkgever;
 Novum Sensus zal aan
beiden een schriftelijke bevestiging van de aanmelding
 sturen.
 In
 dergelijke gevallen zijn de deelnemer en zijn
 werkgever 
hoofdelijk 
aansprakelijk 
voor nakoming van
 de verplichtingen uit deze overeenkomst.

Artikel 6: Prijzen
6.1 Alle door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. De op website van Novum Sensus zijn de vermelde prijzen per persoon en inclusief koffie/frisdrank en trainingsmaterialen inclusief BTW.

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht
7.1 Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
7.2 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedsfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.
7.3 Is door opdrachtnemer ondeugdelijk gepresteerd, dan leidt dat niet tot een restitutie van de overeengekomen prijs maar zal opdrachtnemer de opdracht opnieuw uitvoeren. Opdrachtnemer zal in dat geval slechts de accommodatiekosten en eventueel nieuwe materiaalkosten opnieuw in rekening brengen.
7.4 Mocht een hernieuwde uitvoering van de opdracht niet mogelijk zijn of is deze wederom ondeugdelijk uitgevoerd dan is de eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer uitdrukkelijk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen opdrachtnemer aan opdrachtgever terzake van die overeenkomst in rekening heeft gebracht, althans had kunnen brengen. Iedere verdere aansprakelijkheid is, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten, derhalve uitdrukkelijk uitgesloten.
7.5 Opdrachtnemer sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de door opdrachtgever opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.
7.6 Novum Sensus 
zal
 het programma 
naar 
beste
 inzicht
en vermogen en overeenkomstig de eisen 
van goed 
vakmanschap uitvoeren. Novum Sensus zich
verplicht om haar hoogste niveau
 van integriteit en betrouwbaarheid
 in
 te 
zetten.
Privacy: 
Novum Sensus zal alles in het werk
stellen
de privacy van de deelnemer te garanderen.
 Dit 
betekent
 dat zij over
 de deelnemer alleen 
dat gene
 aan derden zal vertellen 
waarvoor zij
 aan 
de deelnemer toestemming 
heeft
 gevraagd.
Tegenstrijdige belangen: Wanneer
 zich tegenstrijdige belangen voor doen
 in
 de relatie tussen
 Novum Sensus en
 de deelnemer 
zal Novum Sensus in 
overleg met de
deelnemer naar een
 oplossing zoeken
 worden
 waar bij 
de 
belangen van de deelnemer zo 
goed 
mogelijk
 zijn gediend.
Wanneer
 zich
 een conflict
 voordoet, is Novum Sensus ethisch
 gehouden het
conflict bespreekbaar
 te maken en te
 trachten
 dit op
te lossen.
Consequenties: Wanneer Novum Sensus de
 deelnemer tijdens
 het programma onvoldoende
 objectief
en respectvol 
en 
binnen haar
 eigen normen en waarden
 van
dienst kan
 zijn, is 
Novum Sensus
 ethisch 
verplicht
 de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 8: Annulering en wijziging door opdrachtgever of deelnemer; vervanging van de deelnemer
8.1 Opdrachtgever kan een opdracht annuleren. Indien de annulering binnen 4 weken vóór de overeengekomen datum van uitvoering van de opdracht plaatsvindt, is opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd. 
Bij 
annulering tot en met 2 
weken 
voor 
aanvang zijn wordt 
100% van 
de kosten in 
rekening gebracht. In alle overige gevallen 
zijn de volledige kosten 
verschuldigd.
8.2 Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.
8.3 Indien
 de bedragen die al zijn
 betaald,
 het verschuldigde bij
 annulering (als bepaald in
 lid 
1) te 
boven gaan, zal
 het 
meerdere 
door Novum Sensus binnen
 10 werkdagen
 na annulering worden terugbetaald 
met 
gebruik van het bankrekeningnummer 
via
 welke
 de betaling is ontvangen. Over terug te betalen bedragen
 wordt 
geen rente 
vergoed.
8.4 In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen tot 2 weken voor aanvang van de training.
8.5 Wanneer de deelnemer 
op 
de eerste 
dag van het 
programma
 niet 
verschijnt, wordt 
dit gezien 
als
 annulering.
 Het 
is dan niet 
meer mogelijk aan 
het
 programma 
deel te nemen.

Artikel 9: Annulering of wijziging door Novum Sensus
9.1 Opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te annuleren indien het minimum aantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de opdracht, welke ter beoordeling door opdrachtgever, niet wordt behaald. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van opdrachtnemer.
9.2 Onder
 omstandigheden (waar onder 
bijvoorbeeld onvoldoende
 deelnemers aan een
 programma) 
is Novum Sensus
 gerechtigd om de datum, het tijdstip
 en/of de
locatie
 van het programma te
 wijzigen. Novum Sensus
 zal dan
 in overleg
 treden met de opdrachtgever om te proberen
 in goed overleg
 een alternatief te
 bieden. Indien naar
 het 
oordeel van Novum Sensus
 de deelnemer in
 redelijkheid
 niet 
kan 
worden
verwacht 
dat
 hij 
het 
programma
 onder
 de 
gewijzigde voorwaarden bij 
kan 
wonen, kan Novum Sensus
 besluiten het programma
 te annuleren.
 In dat geval
 zullen
 de in rekening 
gebrachte kosten 
worden
 gecrediteerd en het geen is betaald
 zal
 door Novum Sensus binnen
 10 werkdagen na de annulering worden
 terugbetaald met gebruik
 van het bankrekeningnummer
 via
 welke de 
betaling 
is ontvangen. Over terug te
 betalen 
bedragen wordt geen
 rente vergoed.
9.3 In geval van verhindering van een deelnemer voor een Novum Sensus-training en coaching is de deelnemer eenmalig gerechtigd voor een volgende Novum Sensus-training en coaching in te schrijven. Indien de melding van verhindering binnen 4 weken voor de overeengekomen datum van de Novum Sensus-training plaatsvindt, is de opdrachtgever naast het overeengekomen trainingstarief een eenmalige vergoeding gelijk aan 5 % van het trainingstarief aan de opdrachtnemer verschuldigd.
9.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een Novum Sensus-Training, coaching of een interventie en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
9.5 Novum Sensus aanvaardt 
geen
 enkele aansprakelijkheid voor
 kosten
 van deelnemer of zijn organisatie,
 die zouden
 kunnen
 worden
 veroorzaakt door een wijziging of
 annulering van een programma.

Artikel 10: Inschakeling van derden
10.1 Het betrekken of inschakelen van derden door opdrachtnemer bij de uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend na overleg en met toestemming van opdrachtgever.

Artikel 11: Kosten voor deelname
11.1 Een eerste kennismakingsgesprek is altijd 
kosteloos. Een evaluatiegesprek is 
in de kosten voor
 het programma
 inbegrepen.
11.2 De 
kosten 
voor
 deelname zijn 
opgenomen 
op het 
inschrijfformulier voor het
betreffende 
programma
en gelden per deelnemer. Zij
 zijn exclusief btw en inclusief materiaal
en
arrangementskosten,
tenzij
anders
vermeld
bij
de
inschrijving.

Artikel 12: Betalingsvoorwaarden
12.1 Opdrachtgever dient de facturen van opdrachtnemer binnen 14 dagen na factuur-datum te voldoen.
12.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. Met ingang van de datum waarop het verzuim is ingetreden is opdrachtgever over het openstaande bedrag een contractuele rente ad 1% per maand verschuldigd, een gedeelte van een maand voor een gehele gerekend.
12.3 Is opdrachtgever in verzuim, dan behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de deelnemers van opdrachtgever voor vervolgopdrachten uit te sluiten.
12.4 Indien opdrachtgever met betaling dan wel met de nakoming van enige andere verplichting uit een overeenkomst in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van die overeenkomst, welke onverminderd het recht van opdrachtnemer om schadevergoeding te vorderen.
12.5 Zowel opdrachtnemer als opdrachtgever zijn gerechtigd deze overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de ander partij surséance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard, dan wel - in het geval opdrachtgever een natuurlijk persoon is - onder curatele is gesteld of overlijdt.
12.6 Alle buitengerechtelijke incassokosten - met een minimum van 15% over het openstaande bedrag - komen volledig voor rekening van opdrachtgever. Als zodanig worden mede aangemerkt de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke kosten worden vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
12.7 Als
 er 
minder 
dan 14 dagen liggen tussen inschrijving en 
de aanvang van 
het
programma,
 dient het gehele bedrag
 voor deelname 
in één
 keer
 te worden betaald.
12.8 Indien 
niet
 tijdig 
is 
voldaan,
 zal 
de 
deelnemer 
worden
 uitgesloten 
van deelname
 aan 
het
programma. 
Alle 
door Novum Sensus 
in 
redelijkheid gemaakte 
(incasso‐ 
en 
overige) 
kosten 
en
eventuele 
door Novum Sensus geleden 
schade
 zullen 
voor
 rekening 
van 
de 
opdrachtgever 
(en 
indien 
van
 toepassing,
 de
 deelnemer)
 worden 
gebracht, 
met 
een 
minimum 
van 
€50. Ook
 is 
dan 
de
 wettelijke
 rente 
verschuldigd.

Artikel 13: Intellectuele eigendom
13.1 Het is opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer verboden om de door opdrachtnemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, offertes en dergelijke (hierna: stukken) aan derden te vervreemden, te tonen of anderszins in gebruik te geven. Het is opdrachtgever wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
13.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij opdrachtnemer.
13.3 Opdrachtgever is gehouden de stukken op eerste verzoek aan de opdrachtnemer te retourneren op straffe van een boete van € 460,- per dag.
13.4 Novum Sensus heeft 
intellectuele
 eigendomsrechten 
op het trainingsmateriaal,
readers
 en 
oefeningen. 
Opdrachtgever en
 deelnemer
 mogen zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming 
van
 Novum Sensus geen gebruik maken 
van deze 
producten anders dan bij de
 uitvoering van het 
programma.
 Natuurlijk is de deelnemer gerechtigd zijn
 via 
het
 programma
 verkregen  
kennis te
gebruiken, mits
daarbij
 geen vertrouwelijke informatie ter
 kennis van
 derden 
wordt gebracht, 
en mits
deze
 kennis niet te
 herleiden 
is tot
 andere deelnemers.

Artikel 14: Geheimhouding
14.1 Gegevens van de opdracht zullen door opdrachtnemer zonder toestemming van de opdrachtgever niet ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 15: Klachten
15.1 Klachten
over
het programma dienen door
de deelnemer binnen
10 werkdagen na
beëindiging van
het
programma
schriftelijk te worden gemeld
aan
Novum Sensus.
De klacht
dient
een zo gedetailleerd
mogelijke
omschrijving van
de klacht te bevatten,
zodat
 Novum Sensus in
staat
wordt
gesteld adequaat
te reageren. Indien een klacht gegrond is,
 kan Novum Sensus besluiten
 de 
deelname kosten
 (gedeeltelijk) terug
te
betalen.

Artikel 16: Methode en middelen; vertrouwen
16.1 Uitgangspunt van een programma van Novum Sensus
is de deelnemer; datgene
waar hij
  zich bewust
 van 
is
 en wat 
bepaald
 hoe
 hij 
tegen 
zichzelf en het
 leven 
aankijkt.
 Dit wordt
 gevormd door 
zijn 
fysieke gegevens, 
de culturele
 context
 en 
zijn persoonlijke
 geschiedenis. 
Deze uiten
 zich in een samenhangend
 systeem van
intellect, acties 
en 
emoties. Omdat
 deze
 drie onlosmakelijk 
met elkaar
 verbonden zijn, kan elke verandering
 ingezet en ondersteund
 worden
 vanuit 
een van
 deze
 drie
gebieden. Over het algemeen zal de eerste inzet
 van
 het programma
 die van 
het intellect en ervarend
 leren zijn.

Verandering 
gaat altijd gepaard met
 een leerproces. 
Het leerproces 
is 
niet per
 definitie
 leuk
 of
 comfortabel. Immers,
 nieuwe 
inzichten 
en 
acties betekenen vaak dat oude, als vertrouwd en veilig ervaren
 vanzelfsprekend heden 
moeten worden verlaten.
Mede in verband 
hiermee beseffen
de deelnemer
 (en voor zover van toepassing: de opdrachtgever)
e n Novum Sensus dat
 voor de 
goede uitvoering 
van het 
programma
een goede en vertrouwensvolle 
onderlinge relatie een vereiste
 is.
 Wanneer 
zich door welke
 externe of interne omstandigheden dan ook, 
een 
situatie voor doet waardoor
naar
 oordeel
 van Novum Sensus een onwerkbare
 relatie ontstaat, zal 
Novum Sensus naar beste
 vermogen een oplossing
 zoeken, waarbij 
zij haar
 uiterste
 best
 zal
 doen de waardigheid van de 
deelnemer te respecteren.
In dien desondanks
 naar het redelijk
 oordeel
 van Novum Sensus geen
 adequate 
en
werkbare oplossing wordt 
gevonden, kan 
Novum Sensus besluiten 
de 
deelnemer van deelname aan het programma
 uit te
 sluiten. 
In 
een dergelijk geval
 heeft de opdrachtgever
 c.q.
 de deelnemer
 geen recht
 op 
terugbetaling
 van
 (enig 
deel 
van)
 de
kosten van deelname.

Artikel 17: Aansprakelijkheid
17.1 Novum Sensus
 is 
aansprakelijk voor 
tekortkoming en in de uitvoering 
van 
het programma 
voor zover deze 
het gevolg zijn van 
het niet in acht
 nemen
 van zorgvuldigheid,
 deskundigheid
en vakmanschap waarop
 bij het
 uitvoeren 
van het programma mag worden vertrouwd.
 De 
aansprakelijkheid voor de
 schade 
veroorzaakt 
door de
 tekortkoming en 
wordt
 beperkt
 tot 
de 
hoogte van de 
deelname kosten
 die Novum Sensus heeft ontvangen.
17.2 Deze 
beperking van aansprakelijkheid is
 alleen
 dan niet 
van 
toepassing in dien
 in
een onherroepelijk 
vonnis 
de aansprakelijkheid van Novum Sensus
 wegens opzet 
of
bewuste roekeloosheid
 van Novum Sensus 
is 
vastgesteld. Aansprakelijkheid
 met betrekking tot bedrijfsschade en/of 
indirecte schade,
 daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde
 winst,
 gemiste 
besparingen
 en schade
 door bedrijfsstagnatie
worden 
nadrukkelijk uitgesloten.
17.3 De deelnemers
 dienen
 overigens tijdens 
het 
programma
t e allen tijde
 zorg 
te dragen voor hun
 eigendommen. Novum Sensus is 
niet aansprakelijk 
voor schade 
die
wordt veroorzaakt aan eigendommen van deelnemers. De deelnemers 
wordt
 geacht
veiligheidsinstructies
 en
–normen 
op 
te 
volgen.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
18.1 Op deze
 algemene
 voorwaarden,
 en op alle overeenkomsten
 of 
offertes waarop
 deze 
betrekking
 hebben,
 is uitsluitend 
het Nederlandse recht van toepassing.
18.2 Als partijen 
een geschil hebben dat
 voortvloeit
 uit
 of verband 
houdt 
met
 de
overeenkomst of
 met deze algemene 
voorwaarden,
 dan zullen 
zij zich 
tot 
het uiterste
inspannen 
dit in onderling
 overleg
 op te lossen, 
waarbij zij gehouden 
zijn om zo nodig 
gebruik
te maken van een 
mediator.
18.3 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan of een overeenkomst met de opdrachtgever zullen worden beslecht door de rechter te Den Haag.

Valkenburg,
November 2017

 

Info@novumsensus.nl

kvk: 69779996